logoRisorsa 12@300x

Kohderyhmät

Kohderyhmät

Hankkeen tavoitteena on ehdottaa käytännön ratkaisuja ja työkaluja motivaation, vuorovaikutuksen ja ryhmänjohtamisen haasteisiin. Isolle osalle kansalaisista etäviestintä on uusi viestintämuoto ja lukuisia osallistumisongelmia (kuten motivaation puute) esiintyy verkkotehtävien tekemisen aikana. Tunnistamalla nämä ongelmat ja etsimällä niihin ratkaisuja CORDIALIS pyrkii edistämään ja vaalimaan etäviestinnän laatua formaalissa ja informaalissa koulutuksessa, kulttuurivälitystoiminnassa sekä paikallisen kulttuuriperinnön ja käsityöperinteen verkkoesittelyissä. 

Esittelemme seuraavaksi hankkeen kohderyhmät. 
  • Artesaanit ja käsityöläiset. CORDIALIS-hankkeen avulla artesaanit ja käsityöläiset pystyvät kehittämään digitaalista lukutaitoaan ja heidän ammattiinsa ja markkinointiinsa tarvittavia digitaitoja. He saavuttavat innovatiivisia ja digitaalisia keinoja yhteydenpitoon asiakkaidensa kanssa ja töidensä esittelyyn uusille yleisöille. Lisäksi he kehittävät itsearviointitaitoja ja autonomiaa etäviestinnässä mainostaakseen käsitöitään ja kasvattaakseen yhteisöllisyyttä sosiaalisessa mediassa.
  •  
  • Opettajat ja kouluttajat. CORDIALIS-hankkeen avulla opettajat ja kouluttajat voivat kehittää käyttöönsä taiteeseen ja digitaalisuuteen pohjautuvia uusia työvälineitä vieraiden kielten opettamiseen. Lisäksi he pääsevät hyödyntämään uusia pedagogisia taitoja digitaalisissa viestintätilanteissa opiskelijoidensa kanssa. He löytävät uusia keinoja motivoida osallistujia hybridi- ja etäopetuksessa (formaaleissa ja informaaleissa tilanteissa) ja saada aitoa palautetta opiskelijoilta. Iso osa sisällöstä on omistettu myös seuraaville etäviestinnän tärkeille taidoille: ryhmänhallinta, konfliktien ratkaisu ja ryhmädynamiikka. Tulemme myös löytämään keinoja arvioida pedagogisia ratkaisuja verkkoviestinnässä.
  • Kulttuurisektorin ammattilaiset – fasilitaattori, mediakirjastovirkailija, kulttuurialan sidosryhmät. CORDIALIS-hankkeen avulla kulttuurisektorin ammattilaiset saavat käyttöönsä uusia työvälineitä ja oppaita, jotka auttavat heitä osallistumaan verkkoaktiviteetteihin laajemman yleisön kanssa. He löytävät uusia resursseja, joilla innostaa yhteistyötä muiden kulttuurialasektorin ammattilaisten kanssa. Lisäksi he mukauttavat digivälineiden käyttöä tukeakseen paikallista kulttuuri-identiteettiä. Ennen kaikkea he käyttävät kulttuuri- ja digiresursseja yhdistämään ihmisiä harvaan asutuilla alueilla.
  • Kansalaiset ja kielten oppijat, jotka asuvat syrjäisillä seuduilla. CORDIALIS-hankkeen avulla harvaan asuttujen seutujen kansalaiset ja kielten oppijat oppivat jakamaan omaa tietotaitoaan ja ylläpitämään yhteisöllisyyttä verkossa. Lisäksi he saavuttavat ymmärrystä ja kunnioitusta paikallista kulttuuriperintöä ja -moninaisuutta kohtaan EU:n sisällä. Kohderyhmä kohentaa vieraan kielen kompetenssejaan etäviestinnässä ja hybridiympäristöissä sekä saavuttaa uusia keinoja itsearviointiin ja -reflektioon elinikäisen oppimisen tukemiseksi. Heille avautuu mahdollisuuksia tavata muita ihmisiä kulttuuriperintöhankkeiden tiimoilta. Ennen kaikkea he pyrkivät parantamaan kielitaitoaan, sosiaalisia ja motivointitaitojaan verkkoaktiviteeteissa sekä tottuvat itsearviointiin etäviestinnässä.
  •  
  •  Jokainen CORDIALIS-partneri tuo hankkeeseen tunnusmerkillistä asiantuntijuuttaan samalla hyötyen muiden kokemuksesta
Hankkeen aikana partnerit tapaavat kolme kertaa: ensitapaaminen (kick-off) Pariisissa, koulutustapaaminen (LTTA) Sulmonassa ja lopputapaaminen (TPM) Kaunasissa.

Syrjäseutujen yhdistäminen digitaitojen ja kulttuuriperinnön avulla

Hanke tarjoaa syrjäisillä alueilla asuville kansalaisille työkaluja digitaitojen kehittämiseen. Samalla hanke yhdistää heitä sen kautta, mikä heille on yhteistä ja mikä tukee heidän hyvinvointiaan: kulttuuri- ja käsityöperinne

Hankkeen resurssit

30 kuukautta
– manuaalien, pedagogisten korttien, audio- ja videopodcastien, videotutoriaalien ja arviointilomakkeiden kehittämiseen.

– paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten työpajojen ja tapahtumien järjestämiseen.

– syrjäisten alueiden kansalaisten, kielten oppijoiden ja opettajien, käsityöläisten, kirjastovirkailijoiden ja paikallisten kulttuurialan sidosryhmien tapaamiseen.

CORDIALIS Erasmus+ Hanke
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.